PRAVIDLA UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

I. Úvodní ustanovení

1. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.kissprague.com je společnost Whitecat s.r.o., IČ 281 86 729, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách 1593/19, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131506, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorského zákona oprávněna vykonávat majetková páva výše uvedeným internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

2. Provozovateli náleží veškerá autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Provozovatel umísťuje na internetových stránkách www.kissprague.com.

3. Práva a povinnosti Provozovatele a osob navštěvujících internetové stránky www.kissprague.com (dále jen společně jako „Uživatelé“ nebo jednotlivě jako „Uživatel“) při použití předmětných internetových stránek se řídí těmito Pravidly užívání internetových stránek www.kissprague.com (dále jen „Pravidla”). Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z internetových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci internetových stránek Provozovatele.

4. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat internetové stránky jinak než pro vlastní potřebu Uživatele (a to jak celek, tak také jednotlivé části internetových stránek). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Přístup na stránky www.kissprague.com a jejich užití je bezplatné.

II. Shromažďování osobních údajů a jejich využití

1. Přístup do některých sekcí internetových stránek www.kissprague.com může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů, a to konkrétně jméno, příjmení a emailovou adresu Uživatele (dále jen „osobní údaje“).

2. Poskytnutím osobních údajů vyslovuje Uživatel souhlas s jejich zpracováním Provozovatelem v souladu s příslušnými právními předpisy a s těmito Pravidly, a to za účelem uvedeným v ustanovení odst. 4 tohoto článku.

3. V případě přístupu na internetové stránky www.kissprague.com dle ustanovení odst. 2 tohoto článku, je Provozovatel povinen nakládat s jemu poskytnutými osobními údaji Uživatelů v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

4. Provozovatel je oprávněn shromažďovat a využívat osobní údaje Uživatele v souladu s ustanovení § 5 zákona o ochraně osobních údajů výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení Uživateli, a to prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však po dobu 5 (pěti) let. Osobní údaje Uživatelů mohou být Provozovatelem použity pro statistické účely, a to pouze pro jeho vnitřní potřebu.

5. Provozovatel není oprávněn, v rámci nakládání s osobními údaji dle těchto Pravidel, prodávat, předávat ani sdělovat osobní údaje Uživatelů třetím osobám, a to ani za účelem jejich zpracování. Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoliv osobní údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení nebo pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, bude-li probíhat ve veřejném zájmu, a to pouze na základě vyžádání si takové informace orgánem veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy.

6. Provozovatel tímto informuje Uživatele a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Provozovateli je dobrovolné, že Uživatel má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv odvolat a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je, např. zdržení se takového jednání Provozovatelem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady jakož i využití dalších práv vyplývajících z ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

7. Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel shromáždil, je Uživatel oprávněn požádat o jejich opravu na poštovní adrese uvedené na stránce kontaktů.

III. Odkazy na jiné stránky

1. Na stránkách www.kissprague.com mohou být uvedeny odkazy na internetové stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto internetových stránek, je povinen seznámit se s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a činnost provozovatelů jiných internetových stránek.

IV. Chování uživatelů

1. Při používání internetových stránek www.kissprague.com není Uživatel oprávněn zasahovat do bezpečnosti internetových stránek, internetové stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen respektovat autorská práva Provozovatele k internetovým stránkám jako celku.

2. Vznikne-li Provozovateli škoda, v důsledku porušení některé povinnosti vyplývající z těchto Pravidel ze strany Uživatele nebo z důvodu jakéhokoliv protiprávního jednání Uživatele vztahující se k těmto internetovým stránkám, je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu takto vzniklé škody po Uživateli.

V. Odpovědnost Provozovatele a rozhodování sporů

1. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost.

2. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

3. Ustanovení těchto Pravidel, jež se stanou z jakéhokoliv důvodu nevymahatelná, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na platnost a vymahatelnost Pravidel nebudou mít vliv.

VI. Účinnost Pravidel

1. Tato pravidla jsou účinná a platná ode dne 1.1.2014.

2. Provozovatel si vyhrazuje práva Pravidla kdykoliv jednostranně změnit, avšak vždy tak, aby byla v souladu s právními předpisy České republiky.

3. V případě změny Pravidel se Provozovatel zavazuje uveřejnit jejich znění na internetových stránkách www.kissprague.com, a to bez zbytečného odkladu od provedení změny.

Whitecat s.r.o.